สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society)

Search: thaiathero.org
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย :: Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society


Link

Features

แนะนำเพื่อน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ลงทะเบียน
ยกเลิก

สาส์นจากนายกสมาคมฯ ผู้ช่วยศาตราจารย์นายแพทย์ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ทุกท่านครับ

ท่านสมาชิกได้เลือกกรรมการสมาคมฯเมื่อวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันศุกร์ที่   29 มกราคม 2559 และในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อ 17 กพ 2559 กรรมการส่วนใหญ่มอบหมายให้ผม ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ต่อจาก อาจารย์ สุรพันธ์ สิทธิสุข ผมกราบขอบพระคุณทั้งสมาชิก และ กรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติผม และมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง นั่นคือ การดำเนินงานของสมาคมฯ ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเงินทุน แม้ว่าฐานะทางการเงินของสมาคมฯมีความมั่นคงก็ตาม แต่เมื่อดูผลประกอบการรายปีแล้วจะเห็นว่า มีแนวโน้มขาดทุนทุกปี เนื่องจากการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ลดลงมาก เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับทุกสมาคมฯหรือราชวิทยาลัยฯ สมาคมโรคหลอดเลือดแดงฯเป็นสมาคมเล็กๆจึงได้รับผลกระทบพอสมควร ข้อจำกัดนี้จึงอาจทำให้ ผม ในฐานะนายกสมาคมฯ อาจจะไม่ได้ส่งเสริมในบางเรื่องมากเท่าที่ควร เช่น การให้ทุนวิจัย ซึ่งที่จริงแล้ว ผมอยากสนับสนุนงานวิจัยด้าน pre-clinic ทาง atherosclerosis ให้เพิ่มมากขึ้น หรือ จากต่างประเทศมาบรรยายวิชาการในด้านที่เราขาดวิทยากรคนไทย เราต้องยอมรับว่าความรู้ทาง atherosclerosis ในต่างประเทศก้าวหน้ามากกว่าในประเทศไทยมาก อย่างไรก็ตามในวาระการทำงาน 2 ปีต่อจากนี้   ผมสัญญาว่าจะบริหารงานสมาคมโรคหลอดเลือดแดงฯให้ดีและเหมาะสมที่สุด

                                                                                                
ผู้ช่วยศาตราจารย์นายแพทย์ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา                                                                                                 

นายกสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย